Taksiautoilijaksi

Haluan taksiliikenneyrittäjäksi

Markkinoiden vapauttamisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää yhä, että yrityksellä on taksiliikennelupa, kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön.

Toimi näin

1: Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.
2: Tarkista liikenneluvan tarve
Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen vaatii taksiliikenneluvan, pelkällä taksinkuljettajan ammattiajoluvalla ei saa toimia taksiyrittäjänä. Taksiliikennelupaa tarvitaan, kun ajoneuvo on maksimissaan 1+8 paikkainen.Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta.
3: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen
Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm.:

 • Oikeustoimikelpoisuus; Luvanhakijan on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Sama koskee myös yrityksen liikenteestä vastaavaa.
 • Hyvämaineisuus; Hyvämaineisuuden vaatimus koskee sekä hakijaa että hakijan liikenteestä vastaavaa henkilöä. Jos lupaa hakee yritys, myös yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisen yhtiömiehen tulee täyttää hyvän maineen vaatimus. Henkilön hyvää mainetta arvioitaessa huomioidaan viimeisen kahden vuoden kuluessa tuomitut lainvoimaiset vankeus- ja sakkorangaistukset liikennepalvelulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Hyvän maineen vaatimus ei täyty, jos henkilön hyvä maine vaarantuu ja tekojen katsotaan osoittavan ilmeistä sopimattomuutta. Jos lupaa hakee yritys, yrityksellä ei saa myöskään olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavia yhteisösakkotuomioita.
 • Kyky vastata taloudellisista velvoitteista; Luvanhakija ei saa olla konkurssissa eikä hänellä/sillä saa olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavaa konkurssikytköstä viimeisen kahden vuoden ajalta. Hakija eikä sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies saa olla myöskään liiketoimintakiellossa. Myös velvoitteiden hoidon tulee olla kunnossa. Hakijalla ei saa olla veroihin tai muihin vastaaviin maksuihin liittyviä laiminlyöntejä eikä ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia. Hakijalla ei saa myöskään olla ulosottoperinnästä varattomuustodistuksin palautuneita velkoja.
 • Sijoittautuminen Suomeen; Lupaa hakevan luonnollisen henkilön vakituinen asuinpaikka tai lupaa hakevan yrityksen kaupparekisteriin merkitty kotipaikka tulee olla Suomessa. Hakijalla tulee lisäksi olla tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään taksiliikennelupa.

4: Hae taksiliikennelupaa

Lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä. Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esim. osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hae taksiliikennelupaa
5: Tietoa myönnettävästä taksiliikenneluvasta
Taksiliikennelupia ovat Trafin tai Traficomin myöntämä taksiliikennelupa ja ennen 1.7.2018 ELY-keskuksen myöntämä taksilupa.Taksiliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen kaikkialla Manner-Suomessa.Uudet ja uusittavat taksiliikenneluvat myönnetään 10 vuodeksi. Taksiliikennelupa on yrityskohtainen eli taksiliikenteeseen käytettävien ajoneuvojen lukumäärää ei yrityskohtaisesti rajoiteta.ELY-keskuksen myöntämä taksilupa on voimassa 1.7.2018 lakimuutoksen jälkeenkin. Toistaiseksi voimassa olevana myönnetty lupa muuttuu kuitenkin määräaikaiseksi. Luvan voimassaolo päättyy aikaisintaan 2028. Traficom muistuttaa luvanhaltijoita luvan uusimistarpeesta hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä. Jos tätä ennen toistaiseksi voimassa olevaan lupaan tehdään muutoksia, niin se muuttuu siinä määräaikaiseksi.Liikennepalvelulain mukaan luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava esillä ajoneuvossa asiakasta varten.Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista.Voimassaolevalla taksiliikenneluvalla ei ole pakko harjoittaa liikennettä.

Hae taksiliikennelupaa tai muutosta lupaan

Hae taksiliikennelupaa, jolla saat harjoittaa taksiliikennettä eli ammattimaista henkilöiden kuljettamista henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä. Tee myös ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta Traficomille, jos kuljetat pelkkää tavaraa (ilman matkustajia) taksiliikenteeseen käyttämälläsi ajoneuvolla, ja ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg.

Käytä tätä palvelua, kun

 • Haet uutta taksiliikennelupaa
 • Haet taksiliikenneluvan uusimista
 • Teet luvanhaltijan nimen-/osoitteenmuutoksen
 • Haet luvanhaltijan yritysmuodon muutosta
 • Haet liikenteestä vastaavan henkilön muutosta
 • Pyydät taksiliikennelupiesi yhdistämistä yhdeksi taksiliikenneluvaksi
 • Haet uutta lupa-asiakirjaa kadonneen/tuhoutuneen tilalle
 • Teet ilmoituksen liikennöinnin lopettamisesta
 • Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla tai yhdistelmällä

1: Hae taksiliikennelupaa sähköisessä asioinnissa

Lähtökohtaisesti pelkkä taksiliikennelupahakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä.
2: Saat lupapäätöksen liitteineen postitse hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen

3: Saat hakemukseen liittyvän laskun erikseen postitse

 • Taksiliikennelupa: 105 €
 • Taksiliikennelupa kadonneen tai tuhoutuneen tilalle: 105 €
 • Ilmoittautuminen tavaraliikennettä harjoittajaksi ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg: 50 €
 • Luvan voimassaoloaikana liikennelupaan tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun (80 €)

Vaihtoehtoinen palvelukanava

Voit lähettää täyttämäsi tulostetun lupalomakkeen sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen;
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenneluvat, PL 320, 00059 TRAFICOM.